Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị các nội dung chính cho Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX

Ngày 30/8, tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã tổ chức hội nghị bàn về công tác chuẩn bị cho phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương CPC lần thứ XIX (Hội nghị Trung ương 7 khóa XIX), và Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX (Đại hội XX).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn tin của Tân Hoa xã cho hay Hội nghị quyết định rằng Hội nghị Trung ương 7 khóa XIX sẽ được triệu tập vào ngày 9/10 tại Bắc Kinh. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề xuất Hội nghị Trung ương 7 khóa XIX triệu tập Đại hội XX vào ngày 16/10 tại Bắc Kinh.

Hội nghị nhấn mạnh Đại hội XX là đại hội có ý nghĩa quan trọng được triệu tập vào thời điểm quan trọng, khi toàn Đảng, toàn dân tộc Trung Hoa bước vào một chặng đường mới xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, và tiến tới Mục tiêu một trăm năm lần thứ hai. Đại hội XX sẽ giương cao ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, giữ vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyết Ba đại diện và quan điểm phát triển khoa học, đồng thời thực hiện triệt để tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một thời đại mới.

Hội nghị cũng tuyên bố rằng Đại hội XX sẽ đánh giá lại công tác của CPC trong 5 năm qua, cũng như những thành tựu chính và kinh nghiệm quý báu của Ban Chấp hành Trung ương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân trong việc đoàn kết, lãnh đạo toàn Đảng và nhân dân các dân tộc Trung Hoa giữ vững và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Hội nghị cũng cho biết Đại hội sẽ đánh giá kỹ lưỡng tình hình quốc tế và trong nước, quán triệt toàn diện những yêu cầu mới đối với việc sự nghiệp phát triển của CPC và đất nước Trung Quốc trên chặng đường mới trong thời đại mới, cũng như những kỳ vọng mới của nhân dân. Đại hội sẽ đề ra các kế hoạch hành động và những chủ trương lớn cho đất nước.

Đại hội XX sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương CPC và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Theo Hội nghị ngày 30/8, tất cả mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội XX đang được tiến hành thuận lợi và công tác chuẩn bị cần được tiếp tục thực hiện nghiêm túc để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Ngoài thông tin về thời gian tổ chức và những nội dung chính của Đại hội XX, cuộc họp ngày 30/8 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX cũng thảo luận nhiều vấn đề khác.

Tiến Trung (TTXVN)

To Top