Đề nghị xét danh hiệu NSND, NSƯT cho nhà nhiếp ảnh

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ VHTT&DL góp ý dự thảo (lần 3) Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Trong văn bản nêu rõ, việc Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) 2022 có bổ sung đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT với "người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật" tại điểm b, khoản 1, điều 66.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đề xuất thêm đối tượng "nhà nhiếp ảnh" được xét tặng danh hiệu.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ mà Bộ VHTT&DL đang soạn thảo lại chưa quy định đối tượng "người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật" vào đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

“Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không đồng ý với ý kiến “trình Chính phủ chưa quy định đối tượng “người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật” vào đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại dự thảo Nghị định này”, mà “đề nghị Bộ VHTTDL triển khai các cuộc đối thoại trực tiếp để đưa ra được quy định phù hợp cho “người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật” trong xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại Nghị định lần này” - văn bản nêu rõ.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục đề xuất ngoài những đối tượng đang được xét tặng danh hiệu theo quy định cần bổ sung thêm đối tượng "nhà nhiếp ảnh". Đây là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của hàng chục ngàn nhiếp ảnh gia trong cả nước.

Vì thế, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đề nghị Ban soạn thảo đưa vào dự thảo Nghị định (lần 3) để đảm bảo sự công bằng và thực hiện đầy đủ Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) năm 2022.

Minh An